ZASADY REZERWACJI ONLINE

ZASADY REZERWACJI ONLINE

 

I. REZERWACJA

1. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu oraz uiszczeniem opłaty w wysokości 30 procent wartości rezerwacji.
2. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.

II. ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

1. Niewykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
2. Anulowanie rezerwacji możliwe jest w każdym terminie. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed datą przyjazdu, Wynajmujący obciąży Gościa opłatą w wysokości 30 procent wartości rezerwacji. Po tym terminie Gość zobowiązany jest do zapłaty pozostałej należności za rezerwację.
3. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z obsługą Q4 Apartments. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji lub jej zmianę.

III. USTALENIA KOŃCOWE

Osoba dokonująca rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Obsługa Q4 Apartments nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu.

 

REGULAMIN POBYTU W APARTAMENCIE

 

Obsługa Q4 Apartments będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich gości.

1

Apartamenty wynajmowane są na doby hotelowe. Doba hotelowa trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 dnia następnego. Goście powinni określić ilość dób przy złożeniu rezerwacji.
Termin pobytu można przedłużyć, jeśli apartament jest wolny. Nieuzgodnione opóźnienie godziny wyjazdu Gości jak i też szybsze zameldowanie Gości, równoznaczne jest z zapłatą za kolejną dobę najmu apartamentu.

2

Liczba osób nocujących w apartamencie nie może przekraczać liczby osób wskazanej podczas rezerwacji.  W razie naruszenia niniejszego punktu regulaminu, obsługa Q4 Apartments ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu kwoty należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

3

Goście są zobowiązani do utrzymywania apartamentu w czystości w stanie adekwatnym do normalnego użytkowania. Wszelkie niezbędne do tego celu urządzenia AGD, jak i środki czystości znajdują się na wyposażeniu apartamentu. Istnieje możliwość zamówienia dodatkowego, odpłatnego sprzątania apartamentu. Koszt usługi uzależniony jest od powierzchni apartamentu.

4

Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałe z przyczyn leżących po ich stronie lub spowodowanych przez odwiedzających ich osoby. W tym przypadku obsługa Q4 Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Gości kwotą odpowiadającą równowartości poniesionej straty lub potrącenia równowartości poniesionych strat z tytułu kaucji, jeśli została wpłacona przez rezerwującego apartament.

5

Goście pozostawią apartament w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go zastali. Do obowiązków Gości należy pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, ponieważ ten zakres czynności nie jest wliczony w sprzątanie końcowe. W przeciwnym razie obsuga Q4 Apartments może obciążyć Gości dodatkową opłatą.

6

W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych. Dozwolone jest palenie na balkonie, o ile jest on przynależny do apartamentu. Za złamanie zakazu Goście zostaną obciążeni kwotą 500 PLN (pięćset złotych 00/100)

7

Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej od godziny 22.00 do godziny 07:00 dnia następnego. W godzinach od 22.00 do 07.00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające spokój innych mieszkańców z nieruchomości sąsiednich. W razie uzasadnionej skargi skierowanej z powodu zachowania Gości w apartamencie, obsługa Q4 Apartments ma prawo rozwiązać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostającego okresu rezerwacji.

8

Goście zobowiązują się do eksploatacji apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności nie są uprawnieni do usuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji, jak również zobowiązują się do niekopiowania przekazanych na czas pobytu kluczy do apartamentu oraz nieudostępniania kodów dostępu do apartamentu osobom trzecim.

9

Goście są zobowiązani każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych na klucz i prowadzić staranną piecze nad kluczami.

10

Goście otrzymują jeden komplet kluczy do apartamentu. W przypadku zgubienia kluczy Goście zostaną obciążeni kwotą 200 PLN (dwieście złotych 00/100).

11

Goście mają możliwość korzystania z garażu podziemnego lub miejsca postojowego, jeśli jest przynależne do apartamentu.
Za zagubienie pilota do bramy garażowej pobierana jest opłata w wysokości 200 PLN (dwieście złotych 00/100)

12

Goście zobowiązują się do nieprzetrzymywania zwierząt w apartamencie, chyba, że zostało to uzgodnione w warunkach rezerwacji.

13

Obsługa Q4 Apartments nie ponosi odpowiedzialności prawno-cywilnej z tytułu roszczeń w przypadku zajścia nieszczęśliwych wypadków, obrażeń ciała lub śmierci Gości lub osób trzecich na terenie apartamentu w okresie pobytu Gości.

14

Obsługa Q4 Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w apartamencie.

15

Obsługa Q4 Apartments nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z: pracami budowlanymi lub wykończeniowymi jakie mogą być prowadzone na terenie budynku, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Q4 Apartments, dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o.), emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

 

RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), pragniemy Państwa poinformować o następujących zasadach przetwarzania danych osobowych:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Q4 Apartments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0001003032, posiadająca numer NIP: 5833464306 oraz REGON: 523695342, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej „Administratorem”. Dane kontaktowe Q4 Apartments Sp. z o.o., ul. ks J. Popiełuszki 26 lok. U2, 80-864 Gdańsk, e-mail: kontakt@q4apartments.pl, tel. +48 726 200 500.

2. Dane osobowe przekazywane przez Gości są zbierane, przetwarzane przez Administratora w celach wykonania umowy lub czynności w procesie rezerwacji/reklamacji oraz wysyłki informacji marketingowych.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 pkt b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Dostęp do Państwa danych będą mieć pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi np. w zakresie wsparcia technicznego, usług IT, usług księgowych.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, uwzględniając okresy przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z umowy, jak również prawne obowiązki ciążące na Administratorze.

6. Mają Państwo prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych może spowodować niemożność osiągnięcia celu przetwarzania danych.